Mere

papboerenop een kermis in de omstreken was er voor eenige jaren eens een kampstrijd met den krulbol, en ’s avonds zou ter eere der winnaars een goed souper aangerecht worden. De boeren van Meire weerden zich dapper en behaalden den prijs. Zij hadden (de kwaadsprekerij komt ja achter alles) den helen dag gevast om hunnen buik eens een zielmis te doen. Doch, wat zetten ze groote oogen op, toen men voor eerste gerecht een grooten schotel pap opdiende ! De boeren lieten ze onaangeroerd, en de gastheeren, hierover verstoord, lieten hun voor tweede, en derde en vierde gerecht denzelfden schotel aanbieden, tot dat de boeren zoo’n honger kregen, dat ze uiteindelijk blij waren de pap te kunnen binnenspelen. En zoo werden het te Meire Papboeren”.