MolenbneekDe (Vaartkapoenenn)
Vaartkapoenen waren dokwerkers en arbeiders die de. kanaalschepen voorttrokken.